Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Oświadczenie w sprawie dostępności

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.oschrgdansk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04

2. Status po względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

Aktualnie nasza strona internetowa częściowo spełnia standardy dostępności cyfrowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1. Jednocześnie informujemy, iż intensywnie pracujemy nad zaimplementowaniem wszystkich mechanizmów dostępności wg. obowiązujących standardów. Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.03.2021 r.

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Kaźmierczak, adres poczty elektronicznej: gdansk@schr.gov.pl; tel. 58 302 38 15. Wnioski o zapewnienie dostępności oraz skargi za brak zapewnienia dostępności można składać pocztą elektroniczną na powyższy adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres: 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Na niedotrzymanie obowiązujących terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do kierownika jednostki pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk lub mwalendziuk@schr.gov.pl.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. (link do strony internetowej RPO: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

4. Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku: 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48.

1) Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy ul. Na Stoku 48 w Gdańsku (Biskupia Górka). Dojście piesze od Al. Armii Krajowej, ul. Biskupiej, ul. Na Stoku oraz ul. Pohulanki. Najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się przy ul. 3 Maja i przy Al. Armii Krajowej. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. 3 Maja, Al. Armii Krajowej oraz ul. Pohulanki występują schody. Dojazd do budynku samochodem od ul. Biskupiej. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Dojście z parkingu do budynku schodami lub podjazdem. Do OSCh-R w Gdańsku można dojechać także komunikacją miejską. Najbliższa stacja PKP Gdańsk Śródmieście znajduje się w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.
Nieopodal OSCh-R w Gdańsku (w odległości ok. 500 m) znajdują się przystanki tramwajowe: Śródmieście 01 i 02 (lnie tramwajowe: 2, 3, 6, 7) oraz Okopowa 01 i 02 (linie tramwajowe: 8, 9). W odległości ok. 1500 m znajdują się przystanki tramwajowe: Powstańców Warszawskich 01 i 02 (linie tramwajowe: 10,12).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej ZTM GDAŃSK

2) Wejście do budynku i obsługa klienta
Budynek jest czteropiętrowy. OSCh-R w Gdańsku znajduje się na II i III piętrze. Klienci OSCh-R w Gdańsku obsługiwani są na III piętrze (Pokój Przyjęcia Próbek, Sekretariat). Wejście główne do OSCh-R w Gdańsku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Na Stoku. Tablica informacyjna jest usytuowana obok wejścia głównego. Drzwi do budynku są jednoskrzydłowe, przeszklone, nie otwierają się samoistnie. Wejście do budynku nie zapewnia bezpiecznej przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, która nie została wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a informującą o biegu schodów. Brak windy ogólnodostępnej. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w budynku. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód oraz posiada równomierne oświetlenie. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych. W budynku brak ogólnodostępnych toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Obecnie OSCh-R w Gdańsku nie ma możliwości zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową swobodnego poruszania się w budynku.

Istnieje jednak możliwość skontaktowania się telefonicznego z Pracownikiem Pokoju Przyjęcia Próbek lub Sekretariatem - numery telefonów umieszczone są na stronie internetowej OSCh-R w Gdańsku. Pracownik OSCh-R w Gdańsku wyjdzie przed budynek do osób ze szczególnymi potrzebami i udzieli niezbędnych informacji oraz pomocy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Plan działania na rzecz osób poprawy dostępności na rzecz osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Przewiń do góry
Skip to content